ViFlows ambition är att begränsa vår totala miljöbelastning och förebygga uppkomsten av miljöproblem. Genom att ständigt förbättra vårt miljöarbete bidrar vi till en ekologiskt hållbar utveckling.

  • Vi ska arbeta för att minska miljöpåverkan både vad gäller transport av våra produkter samt vid vår tillverkning.
  • Vi ska även vara restriktiva vid användandet av kemikalier i vår verksamhet.
  • Vår strävan är att alltid använda de produkter som har minst miljöpåverkan.

Detta ska ske genom att

  • Vi ska efterfölja lagar och krav från myndigheter.
  • Vi ska så långt som det är möjligt ställa krav på våra transportörer att utföra transporter på ett miljöeffektivt sätt.
  • Vi ska försöka få våra övriga leverantörer att erbjuda oss, i de fall det finns valmöjligheter, produkter med minst miljöpåverkan.
  • För att minska kemikalieanvändningen ska vi vara mer uppmärksamma vid inköp av kemikalier. D.v.s. minska antal sorter samt välja det minst farliga.
  • I samband med tjänsteresor ska vi i möjligaste mån välja det ur miljösynpunkt mest fördelaktiga transportsättet. Med hänsyn tagen till ekonomi och tidsaspekt.